Бизнес режа 2018 йил учун


 

 

             

                    МАЪКУЛЛАНГАН :                                                                                                                                                                                

                     «Хоразмсувкурилиш»  АЖ                                                                                          

                       Кузатув  кенгашининг                                                                                                        

                2017 йил  30  ноябрдаги  йигилишида                                                                                                                                                   

Кузатув кенгаши раиси   ___________  Ш. Курёзов                                                 

        

                                                                                                                  

 

 

 

                                       

                                

 

 

 

 

«ХОРАЗМСУВКУРИЛИШ» АЖ нинг

 

2018 - йил учун

 

«Б И З Н Е С  -  Р Е Ж А» С И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Урганч шахри 2017 йил

 

                                                                                                                        

 


4. Жамиятнинг хозирги ва истикболдаги имкониятлари.

 

      Жамият, хозирда сув хужалиги ва мелиорация объектларини куриш, реконструкция килиш, техник хизмат курсатиш хамда умумкурилиш ишларини бажариш имкониятига эга.

       Жамият корхоналарида мелиоратив курилиш техникалари ва автотранспорт парки мавжуд булиб ишлаб чикариш базалари , таъмирлаш устахоналари фаолият курсатиб турибди.

         Жамиятда инженер техник ходимлар махсус ишчи кадрлар гидромеханизаторлар фаолият курсатмокда.

         Жамиятда, истикболда мелиоратив курилиш техникалар ва автотранспорт паркини доимий равишда янгилаб бориш хамда ишлаб чикаришни модернизация килиш кайтадан техник жигозлаш режалаштирилган.

         «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Узбекистон Республикасининг янги 2014 йил 6 майдаги УРК 370- сонли карорига асосан, Жамиятнинг кейинги йил бизнес режаси жорий йилнинг 1- декабридан кечиктирилмай кузатув кенгаши йигилишида маъкулланиши ва акциядорлар умумий йигилишида тасдикланиши белгиланган. Шу муносабаат билан жамиятнинг 2018 йил учун тузилган бизнес режаси 2017 йил 30-ноябрда кузатув кенгаши йигилишида маъкулланган .

5. Жамиятнинг иктисодий ва молиявий курсатгичлари.

 

"Хоразмсувкурилиш” АЖ нинг 2018 йилги

техник-иктисодий курсаткичлари

 

 

 

 

 

 

                                                                                               млн.сум

              Курсаткичлар

2018 йил режаси

I

II

III

IV

чорак

чорак

чорак

чорак

 Жами даромад            

6500

650

2153

2769

928

Иш хаки фонди

2255

225

735

955

340

1 та ишчининг уртача иш хаки

( минг сум)

850

643

947

993

796

Соф фойда

110

11

36

47

16