» Материалы за Июнь 2016 года

2015 йил якуни буйича умумий йигилиш эълони

Э Ъ Л О Н :

 

«Хоразмсувкурилиш»

акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига !

 

           2016 йил «27» июнь куни соат 16=00 дан бошлаб, «Хоразмсувкурилиш» акциядорлик жамияти акциядорларининг 2015 йил молия хужалик фаолияти якунларига багишланган навбатдаги Умумий йигилиши, жамият биносининг мажлислар залида булиб утади.

           Жамият акциядорларини руйхатга олиш соат 15=00 дан бошлаб амалга оширилади .

                         

Йигилиш кун тартиби :

 

1.  2015 йил якунлари буйича ижро органи хисоботи ва бизнес режанинг бажарилишини тасдиклаш.

2. Жамият бошкарув раисининг мехнат шартномаси муддатини тухтатиш ёки узайтириш   масаласини тасдиклаш .

3.  Жамият Кузатув кенгашининг хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш .

4.  Жамият Тафтиш  комиссияси  хисоботи ва унинг таркибини кайта сайлаш .

5. 2015 йил якуни  буйича  аудитор текшируви  хулосасини  куриб чикиш ва 2016 йилга аудитор ташкилоти билан шартнома тузиш.

6.  Жамиятнинг  2015 йил якуни буйича молиявий хисоботларини тасдиклаш .

7.  2015 йил якуни буйича фойдани таксимлаш , дивиденд микдори ва уни бериш тартибини тасдиклаш.

8. Жамиятнинг  2016 йил  учун  бизнес  режасини тасдиклаш .

9. Жамият Кузатув кенгаши , Тафтиш комиссияси ва ижро органи аъзоларини такдирлаш микдорини белгилаш.

10. Жамиятда, корпоратив бошкарув кодексини жорий этиш.

11. Жамият фаолиятига Корпоратив бошкарув кодекси тавсиялари кабул килинганлиги тугрисида хабар бериш шаклини тасдиклаш.

12. Жамият уставига киритилган узгартириш ва кушимчалар матнини тасдиклаш.

13. Жамият  ички  низомлари Умумий йигилиш,  кузатув кенгаши, ижроия органи ,  тафтиш комиссияси, ички аудит низомларига узгартириш ва кушимчалар киритиш .

14. Дивиденд сиёсати тугрисидаги низом, Ички назорат тугрисидаги низом, Ахборот сиёсати тугрисидаги низом, Манфаатлар тукнашуви вужудга келганда харакатлар тартиби тугрисидаги низомларни тасдиклаш.

                                                                     

          

                                                                    «Хоразмсувкурилиш» АЖ

                                                                           Кузатув кенгаши